27 mei 2023

Notulen

Datum: zaterdag 27 mei 2023
Aanwezig:    Anne Smudde (AS), voorzitter (online)
                       Vincent Oudenes (VO), penningmeester (online)
                       Judith Nolthenius (JN), secretaris (online)

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de secretaris o­m 10.00 uur.


2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd

3. Stand van zaken in Zambia

– De activiteiten die nu lopen gaan goed. Taallessen voor de jeugd (6-9 jaar), naailessen voor de dorpsvrouwen,  villagebanking voor de vrouwen. Het water wordt ook uitgegeven aan de dorpelingen tegen kostprijs elektriciteit. Er zijn boeken gedoneerd door een stichting in Amerika hier wordt ook gretig gebruik van gemaakt.

– Er zijn een paar kleine reparaties nodig aan het huis. Jacob en Situmbeko pakken dit op. Dank daarvoor!.

– Ticket is geboekt door Anne om op 23 september weer naar Zambia te gaan. 24 oktober vliegt zij weer terug.

4. Inzamelacties

– 3 juni is de sponsorfietstocht. Dan fietst de Fietssponsortocht weer voor Lilato. Zij zamelen dan geld in voor een sportveld. Zodat naast het leren ook ontspanning en spel kan worden aangeboden. De kinderen van Mulala op een veilige plek kunnen samen komen en spelen ook buiten de aangeboden sport en spel tijden.

– Begin september doet de Joop Westerweelschool weer een sponsorloop.

5. Jaarcijfers

VO is hier mee bezig en hij zorgt ervoor dat dit voor 1 juni klaar is.

6. WVVTTK

Er zijn geen punten ter tafel gekomen.

7. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in  September (voorstel Anne is 23 september op Schiphol)

De vergadering wordt gesloten om 10.45 uur.